Kiểm soát hội thoại bằng các chức năng Theo dõi, chặn, Tắt thông báo

0
263

[Ad_1]

Sau một thời gian sử dụng Subiz, dữ liệu khách hàng của bạn sẽ nhiều hơn. Bạn vừa phải xử lý những khách hàng mới, vừa phải chăm sóc các khách hàng cũ… Để kiểm soát được danh sách khách hàng của bạn (My Users), Subiz đưa ra các công cụ để bạn kiểm soát nhằm tạo ra danh sách khách hàng chất lượng.

My users là gì?

My User – là danh sách của riêng từng agent. Mỗi khách hàng có hội thoại và được giao cho agent, thì họ sẽ được đưa vào trong danh sách My Users của agent đó. Nói cách khác, những khách hàng này đang được bạn theo dõi và xử lý công việc.

Để xem My User có 2 cách:

Cách 1: Tại trang Hoạt động

Tại trang Danh sách users

Cách 2: Tại trang Danh sách users

Khách hàng trong My users sẽ được sắp xếp theo thứ tự người có tương tác gần nhất lên trước kèm theo thông báo khi User có tin nhắn mới …

Screenshot from 2019-11-11 11-51-42

Sử dụng phím tắt để di chuyển nhanh giữa các Users.

Chức năng theo dõi Khách hàng

Khi một khách hàng được đưa vào My Users đồng nghĩa là bạn đang theo dõi họ. Chức năng có nhiệm vụ thông báo cho bạn khi có tin nhắn mới, họ quay lại hay mua hàng (tính năng đang được phát triển).

Màn hình thể hiện đang theo dõi User

Ngược lại với theo dõi là Hủy Theo dõi. Khi hủy theo dõi, user đó sé được đưa ra khỏi My Users và không có thông báo làm phiền đến bạn nữa. Nó thường được áp dụng khi bạn không còn quan tâm đến khách hàng này nữa hoặc khách hàng này được chuyển cho một agents khách … Nếu bạn muốn tìm lại khách đã hủy theo dõi, bạn có thể tìm được qua chức năng Tìm kiếm users hoặc trong trang “Contact” và lọc với “All User”.

Cách để bỏ theo dõi một User. Sử dụng phím tắt Alt + S

Sử dụng phím “Alt”+”S” tắt để Theo dõi/Hủy theo dõi user.

Phím tắt để theo dõi User

Phím tắt để theo dõi User

Chức năng Chặn khách hàng

Cũng như trông các cửa hàng offline, bạn cũng có những khách hàng không mong muốn. Khi đó bạn có thể Chặn họ và họ sẽ không còn làm phiền bạn hay các agents đồng nghiệp của bạn.

Bạn có thể hủy Chặn bằng 2 cách:

– Ngay tại màn hình user

Cách chặn một user

– Vào Setting >> Danh sách đen

Chức năng Tắt thông báo từng cuộc hội thoại

Khi không còn muốn nhận thông báo của một cuộc hội thoại cụ thể, bạn có thể dùng chức năng này để tắt thông báo. Khi hội thoại có tin nhắn mới, bạn sẽ không bị làm phiền.

Chức năng Tắt thông báo hội thoại

Chức năng Tắt thông báo hội thoại

Phím tắt để Tắt thông báo của một cuộc hội thoại

Phím tắt để Tắt thông báo của một cuộc hội thoại

Áp dụng trong các trường hợp: Cuộc hội thoại đã được chuyển giao cho agent khác; vai trò của bạn trong cuộc hội thoại đã kết thúc…link Source

Không có bình luận

Để lại bình luận